Uudised

Soomaa teemaplaneeringu avalikustamine
20. juuni 2017

Soomaa piirkonna teemaplaneering võeti vastu Pärnu ja Viljandi maavanemate korraldustega 07. juuni 2017 ja suunati avalikule väljapanekule. Teemaplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 20. juuni kuni 2. august 2017. aastal.

Avaliku väljapaneku ajal saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti Viljandi ja Pärnu maavalitsuses, Soomaa Rahvuspargi külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal ja Tipu Looduskoolis.

Teemaplaneeringu eesmärgiks on mitmekülgse ja valikvõimalusi pakkuva elukeskkonna kujundamine ning kohalike inimeste elu- ja majandustegevuse soodustamine Soomaa piirkonnas. Määratud on ruumilise arengu põhimõtted ja prioriteedid, olulisemad sotsiaalse ja tehnilise taristu objektid, maa- ja veealade kasutamistingimused rahvuspargis.

Planeeringus keskendutakse transpordi ja kohalike teenuste kättesaadavusele, teede ja sildade seisukorrale, turismile, puhkealadele ja matkaradadele, elektri- ja internetiühenduste kättesaadavusele ning elanike turvalisuse tagamisele. Antakse hinnang rahvastiku muutustele, näidatakse võimalused vanade talukohtade kasutusele võtmiseks rahvuspargis.

Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja kahest joonisest: 1) põhijoonis ja 2) turism.

Teemaplaneering on koostatud koostöös Viljandi Maavalitsusega, Keskkonnaameti jt teiste riigiasutustega, piirkonda jäävate kohalike omavalitsuste, Riigimetsa Majandamise Keskuse ja teiste ettevõtete ning mittetulundusühingutega.

Teemaplaneeringu käigus koostati Soomaa piirkonna teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang, mille tulemusena Pärnu maavanem korraldusega 01.märts 2016 nr 1-1/16/206 jättis Pärnu maakonna planeeringu Soomaa piirkonna teemaplaneeringu KSH algatamata.

Teemaplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 20. juuni kuni 2. august 2017. aastal.

Avaliku väljapaneku ajal saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti Viljandi ja Pärnu maavalitsuses, Soomaa Rahvuspargi külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal ja Tipu Looduskoolis Viljandimaal. Elektroonselt on teemaplaneering kättesaadav Pärnu Maavalitsuse veebilehel http://parnu.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud ja Viljandi Maavalitsuse veebilehel  http://viljandi.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud.

Teemaplaneeringu avalikud arutelud toimuvad:

  • 28. augustil 2017 algusega kell 15.00 Viljandi Maavalitsuse III korruse nõupidamiste saalis (Vabaduse plats 2, Viljandi);
  • 29. augustil 2017 algusega kell 14.00 Pärnu Maavalitsuse 5. korruse saalis (Akadeemia tn 2, Pärnu);
  • 30. augustil 2017 algusega kell 15.00 Soomaa Rahvuspargi külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal.

Kommentaarid puuduvad

Lisa kommentaar

Email again: